Bóg Prawdziwy, czy trójjedyny? Ojciec i Syn
Dodane przez lider dnia Maj 19 2011 10:57:46


   Nauka o trójcy i bogu trójjedynym twierdzi, że Jehoszua jest takim samym Bogiem jak Ojciec, jest Mu równy i tak samo nieskończenie wieczny.
A co mówi sam Bóg JASNO I WYRAŹNIE, w Swoim Słowie - Biblii? Czy wspomina cokolwiek o trójjedynym bożku?

Nie ulega wątpliwości, że Jehoszua jest Synem Boga. O tym mamy wyraźne świadectwo:

- samego Ojca (Marka 9:7, Mateusza 3:17),

- samego Syna (Jana 3:18, 10:36) i to pod przysięgą (Mateusza 26:63, 64),

- apostołów i uczniów (Jana 1:34, 49, 6:69, Mateusza 16:16, 1 Jana 4:9, 14-15),
- pogańskich żołnierzy (Mateusza 27:54),
- największego z proroków (Jana 1:34),
- Natanaela (Jana 1:49),
- nawróconego eunucha etiopskiego (Dzieje 8:37),

- także demony dobrze wiedziały, z kim mają do czynienia, gdy ujrzały Jehoszua (Mateusza 8:29, Marka 1:23-25, 5:2, 6-7, Łukasza 4:41).

Mało tego, na bazie tej wiedzy - wiary, miała powstać społeczność, której nie przemogą „bramy śmierci” (Mateusza 16:16-18).

Cała Biblia jest świadectwem Ojca o Synu i życie wieczne jest w tym właśnie, że uznajemy Jehoszua za Syna.
Świadectwo, jakie wydał Ojciec o Synu, jest świadectwem wydanym przez prawdziwego Ojca o prawdziwym Synu. Mało, kiedy mamy tak pewne i wielostronne świadectwo.

Ojciec przykazał nam:
„A to jest przykazanie jego, abyśmy wierzyli w imię Syna jego, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie, jak nam przykazał. A kto przestrzega przykazań jego, mieszka w Bogu, a Bóg w nim, i po tym Duchu, którego nam dał, poznajemy, że w nas mieszka” (1 Jana 3:22-24).

Jeżeli kochasz Boga, to będziesz mu posłuszny:
Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań jego, a przykazania jego nie są uciążliwe” (1 Jana 5:3).


A Syn potwierdził nam, co jest kwintesencją posłuszeństwa wobec Boga:
„Rzekli więc do niego: Cóż mamy czynić, aby wykonywać dzieła Boże? Odpowiedział Jezus i rzekł im: To jest dzieło Boże: wierzyć w tego, którego On posłał (Jana 6:28-29).
Oraz:
Które przykazanie jest pierwsze ze wszystkich? (29) Jezus odpowiedział: Pierwsze przykazanie jest to: Słuchaj, Izraelu! Pan, Bóg nasz, Pan jeden jest. (30) Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej. (31) A drugie jest to: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego” (Marka 12:28-31).

Spójrzmy do Pisma:

1. Boga nikt nigdy nie widział, natomiast Jehoszua widziało wielu. Boga nikt widzieć nie może, natomiast Jehoszua widzieć można.
„Jedyny, który ma nieśmiertelność, który mieszka w światłości niedostępnej, którego nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może; jemu niech będzie cześć i moc wieczna. Amen” (1 Tymoteusza 6:16). 

„Nie jakoby ktoś widział Ojca; Ojca widział tylko Ten, który jest od Boga” (Jana 6:46). 

2. Boga nikt nigdy nie słyszał, natomiast Jehoszua słyszało wielu.
A sam Ojciec, który mnie posłał, wydał o mnie świadectwo. Ani głosu jego nigdy nie słyszeliście, ani postaci jego nie widzieliście” (Jana 5:37). 

3. Bóg ma żywot sam w sobie, czyli jest nieśmiertelny, każdy inny otrzymał ten żywot od Boga, także Chrystus (wbrew temu co głosi kościół katolicki).
Jak bowiem Ojciec ma żywot sam w sobie, tak dał i Synowi, by miał żywot sam w sobie.(Jana 5:26).  

4. W przeciwieństwie do wiecznego Boga, Jego Syn - Jehoszua był zrodzony, czyli miał początek. 
Ale ty, Betlejemie Efrata, najmniejszy z okręgów judzkich, z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władcą Izraela. Początki jego od prawieku, od dni zamierzchłych (Micheasza 5:1, por. Hebrajczyków 5:5). 

5. Bóg jest większy nad wszystkich i nikt nie jest ponad Niego, o tym nauczał Chrystus.
Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki Ojca (Jana 10:29). 

6. Chrystus jasno mówił, że nie jest równy Bogu, pokornie przyznając: „Ojciec większy jest niż Ja” (Jana 14:28). 
Podstawowe wyznanie wiary kościoła katolickiego i jego protestanckich córek przeczy słowom Syna Bożego – dlatego kościoły te w świetle Słowa Bożego, bezdyskusyjnie zostają uznani za KŁAMCÓW i ZWODZICIELI, kierowanych duchem antychrysta. 

Innym razem Jehoszua spokojnie tłumaczy:
Rzekł do niego Jezus: Dlaczego zwiesz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg(Łukasza 18:19). 

7. Ojciec jest głową Jehoszua, a nie Jehoszua Ojca.
A chcę, abyście wiedzieli, że głową każdego męża jest Chrystus, a głową żony mąż, a głową Chrystusa Bóg (1 Koryntian 11:3). 

8. Ojciec Jest Ojcem i Bogiem swego Syna - Jehoszua, ale Jehoszua nie jest Ojcem i Bogiem Swego Ojca.
Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa” (Efezjan 1:3). 

Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy” (2 Koryntian 1:3). 

9. Poddany jest Mu (Jehoszua) cały świat, za wyjątkiem Tego, który Mu wszystko poddał, czyli Boga Ojca.
Wszystko bowiem poddał pod stopy jego. Gdy zaś mówi, że wszystko zostało poddane, rozumie się, że oprócz tego, który mu wszystko poddał. (28) A gdy mu wszystko zostanie poddane, wtedy też i sam Syn będzie poddany temu, który mu poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkim” (1 Koryntian 15:27-28). 

10. Tylko Bóg jest Wszechwiedzący.
Ale o tym dniu i godzinie nikt nie wie: ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec(Marka 13:32).

Gdyby Syn był równy Bogu (nie wspominając już o wyimaginowanej osobie ducha), to również znałby ten czas...

11. Sam Jehoszua wielokrotnie podkreślał, że Jedynym Bogiem jest Jego Ojciec.
Jakże możecie wierzyć wy, którzy nawzajem od siebie przyjmujecie chwałę, a nie szukacie chwały pochodzącej od tego, który jedynie jest Bogiem?” (Jana 5:44). 

12.
Czy szatan może kusić Boga? Byłoby to bez sensu, natomiast z Mateusza 4:1-11 wynika, że kusił Jego Syna - Jehoszua, czego Bóg nie doświadcza.
Niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi: Przez Boga jestem kuszony; Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy ani sam nikogo nie kusi” (Jakuba 1:13). 

13. Chrystus, podobnie jak inni wielokrotnie modlił się do Boga, a nie odwrotnie. Poza tym przecież nie modlił się sam do siebie, a jeśli tak, to, do kogo się modlił?
A sam oddalił się od nich, jakby na rzut kamienia, i padłszy na kolana, modlił się, (42) mówiąc: Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie; wszakże nie moja, lecz twoja wola niech się stanie” (Łukasza 22:42). 

14. Jehoszua nie mógłby nic uczynić, gdyby nie Ojciec - źródło Jego mocy. Syn jest poddany Ojcu i wykonuje Jego wolę.
„Tedy Jezus odezwał się i rzekł im: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, nie może Syn sam od siebie nic czynić, tylko to, co widzi, że Ojciec czyni; co bowiem On czyni, to samo i Syn czyni. (30) Nie mogę sam z siebie nic uczynić. Jak słyszę, tak sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy, bo staram się pełnić nie moją wolę, lecz wolę tego, który mnie posłał” (Jana 5:19, 30).

Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi” (Mateusza 28:18).
Kto Mu dał tą władzę? Sam sobie ją dał?


15. Jehoszua był martwy przez trzy dni, natomiastBóg jest nieśmiertelny i nie może umrzeć.
A królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu, niechaj będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen” (1 Tymoteusza 1:17, 6:16). 

16. Jehoszua zmartwychwstał, ale tylko dzięki wszechmocy Boga.
Bóg go wzbudził, rozwiązawszy więzy śmierci, gdyż było rzeczą niemożliwą, aby przez nią był pokonany” (Dzieje 2:24). 

17. Gdyby Jehoszua był częścią trójcy, to czy mógłby być pośrednikiem między samym sobą, a ludźmi?
Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus” (1 Tymoteusza 2:5). 

18.„On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia” (Kolosan 1:15).

Jeśli Chrystus jest obrazem Boga, to nie może być Bogiem, bo wówczas człowiek także powinien być Bogiem:
„I stworzył Bóg człowieka na obraz swój” (1 Mojżesza 1:27).
 

19.Syn Boży wielokrotnie podkreślał, że nie głosi swoich nauk, ale nauki Boga, który Go posłał. Gdyby Jehoszua był Bogiem, wówczas nie mógłby powiedzieć tych słów, ponieważ nauka ta byłaby Jego!
„Na to odpowiedział im Jezus, mówiąc: Nauka moja nie jest moją, lecz tego, który mnie posłał” (Jana 7:16). 

20. Czy Jehoszua sam sobie objawił wydarzenia przyszłe?
„Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg (Objawienie 1:1).

Zaprawdę, kompletnie pozbawione są rozumu osoby wierzące w trójcę… 

21. Tylko Bóg Ojciec jestWszechmogący, w całej Biblii to określenie występuje wiele razy i zawsze odnosi się do tylko i wyłącznie Boga Ojca (Objawienie 1:8, 4:8, 15:3, 16:14, 19:6, 19:15, 21:22). 

Jednym głosem czytamy o Jedynym Bogu, Zbawicielu, Ojcu i Bogu Pana naszego Jehoszua Chrystusa i o Jedynym Panie - Chrystusie.
Ten nasz Pan ma Swojego Ojca i Boga. 
 

Zwolennicy teorii trójcy, twierdzący, że Ojciec i Syn to umowne terminy, przyjęte przez równe sobie osoby Bóstwa, mają problem.
Czy jest jakikolwiek tekst sugerujący podział tych ról? Nie ma.
W zamian mamy proste rzeczowe stwierdzenia pozbawione jakichkolwiek śladów iluzji.

Relacje Ojciec - Syn są relacjami autentycznymi.

Ojciec jest ojcem, a Syn synem, a zatem, jak ojciec jest ponad synem w relacjach ludzkich, tak i tu Ojciec jest ponad Synem. 

Akceptacja trójcy według Pisma, jest niczym innym jak niewiarą i bałwochwalstwem. 

Wierząc w trójcę, musimy wierzyć w umowność relacji Ojciec – Syn, musimy wierzyć, że Bóg się z nami bawi mówiąc, że jest Ojcem Jehoszua, podczas gdy tak naprawdę nim nie jest i Jehoszua jest Jego Synem, podczas, gdy tak naprawdę Nim nie jest.
To umowa, zabawa, gra, Boga z Synem, naszym, ludzkim kosztem.  

Wierząc w to, odrzucamy wiarę w Boga prawdomównego, poważnego, odpowiedzialnego, miłosiernego, odrzucamy wiarę, że jest On twórcą prawa, którego sam przestrzega.
Po co prawo, którego nikt, nawet sam Twórca prawa, nie przestrzega, gdyż jest w nim powiedziane:
Nie mów fałszywego świadectwa…” a On (Bóg) według wyznawców trójcy mówi fałszywie, przecież czytamy:
I oto rozległ się głos z nieba: Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem” (Mateusza 3:17). 

I powstał obłok, który ich zacienił, a z obłoku rozległ się głos: Ten jest Syn mój umiłowany, jego słuchajcie” (Marka 9:7). 

Syn potwierdził to świadectwo:
Ja świadczę o sobie, a także Ojciec, który mnie posłał, świadczy o mnie” (Jana 8:18). 

A sam Ojciec, który mnie posłał, wydał o mnie świadectwo(36) Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny” (Jana 3:31, 36).

Po co Zbawiciel, Syn Boga, który kłamie i bawi się nami, nazywając Ojcem kogoś, kto nim nie jest i nazywając się Synem, nim nie będąc?

 Zobaczcie szatańskie konsekwencje tej szatańskiej nauki, podważającej prawdziwość, rzetelność Biblii:
Poświęć ich w prawdzie twojej; słowo twoje jest prawdą.” (Jana 17:17).

Prawdomówność Syna:
Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa, (21) jeśliście tylko słyszeli o nim i w nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie.” (Efezjan 4:20-21).

Prawdomówność Ojca:

„A to jest świadectwo Boga, że złożył świadectwo o swoim Synu. (10) Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, uczynił go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o Synu swoim (1 Jana 5:9-10).

Ja również z całego serca wierzę w jednego Boga oraz w Jego Syna i życzę tego samego każdej szczerej osobie, gdyż „kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie”, natomiast zwolennicy trójcypróbują udawać, że wierzą, jednakżenie słuchają prostego i jasnego świadectwa, które Bóg złożył o Synu, po prostu Mu nie wierzą i czynią z Niego KŁAMCĘ!!!

„Kto przyjął jego świadectwo, ten potwierdził, że Bóg mówi prawdę. (36) Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny” (Jana 3:33, 36).

Jak rak toczy organizm chorego, tak nauka o trójcy jak rak toczy umysł ludzi. 

„Ten jest antychrystem, kto podaje w wątpliwość Ojca i Syna
(1 Jana 2:22).

WEDŁUG SŁOWA BOŻEGO, KAŻDY, KTO CZYNI Z OJCA I SYNA POGAŃSKĄ TRIADĘ – TRÓJCĘ, SKŁADAJĄCĄ SIĘ Z TRZECH RÓWNYCH SOBIE, WSPÓŁWIECZNIE ISTNIEJĄCYCH ZE SOBĄ OSÓB JEST KŁAMCĄ, KIEROWANYM DUCHEM ANTYCHRYSTA I KROCZY DROGĄ ZAGŁADY, GDYŻ Z BOGA CZYNI KŁAMCĘ I NIE POZNAŁ BOGA, ANI JEGO SYNA! 

„A to jest żywot wieczny, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś” (Jana 17:3). 

Paweł pisze o pozorach wiary w końcu czasów (2 Tymoteusza 3), a dziś powszechnie dominująca nauka o trójcy, jest niczym innym jak największym i najbardziej trującym owocem tej niewiary.
 
Akceptacja tej nauki otwiera nam drogę do innych, wielu, nie biblijnych nauk i teorii, wynikających z niewiary w proste:
Tak mówi Pan”

„Bo chociaż nawet są tak zwani bogowie, czy to na niebie, czy na ziemi, i dlatego jest wielu bogów i wielu panów, (6) wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy, i jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko istnieje i przez którego my także istniejemy” (1 Koryntian 8:5-6). 

Powyższy fragment wychodzi naprzeciw naszej kwestii. W sposób jednoznaczny wyjaśnia ilość Bogów.
Czytamy tam, że chociaż są na świecie różni tzw. bogowie, to jednak dla nas - apostoł Paweł mówi „nas”, czyli ludzi o poglądach takich, jak on, tzn. PRAWDZIWYCH CHRZEŚCIJAN – należących do Chrystusa, wyznających Jednego Boga, który posłał Swojego Syna, istnieje tylko jeden Bóg Ojciec i jeden Pan Jehoszua Chrystus, Jego Syn...
 
Wszyscy, dla których istnieją jeszcze inne osoby boskie, poza wymienionymi w 1 Koryntian 8:6, nie są z nas - stwierdza apostoł Paweł. 

„Kto wstąpił na niebiosa i zstąpił? Kto zebrał wiatr w swoje dłonie? Kto owinął wody płaszczem? Kto stworzył wszystkie krańce ziemi? Jakie jest jego imię? Jakie jest imię jego syna? Czy wiesz? (5) Każde słowo Pana jest prawdziwe. On jest tarczą dla tych, którzy mu ufają. (6) Nie dodawaj nic do jego słów, aby cię nie zganił i nie uznał za kłamcę(Przysłów 30:4-5). 


Bóg jest miłością.
 

Miłości chcę, a nieofiary, i poznania Boga, nie całopaleń” (Oz. 6:6).

Dlaczego poznanie Ojca i Syna jest tak ważne, że prowadzi do życia wiecznego?
My ludzie rodzimy się, jako wrodzy Boga i zazwyczaj, jako ci wrodzy umieramy. Boimy się Go, gdyż Go nie znamy.
Pomimo istnienia wielu religii, żadna z nich nie wyjaśnia najważniejszego: Bóg jest miłością i to miłością objawioną bardzo jasno w Swoim Synu - Jehoszua.

Bóg pragnie być naszym kochającym Ojcem, dlatego chce, abyśmy Go poznali i pokochali, abyśmy stali się Jego dziećmi i mogli żyć przy Nim wiecznie… 

Ponieważ nauka o trójcy przenika wszystkie inne ważne nauki ewangelii, nie jesteśmy w stanie akceptując tego ducha antychrysta, poznać tej miłości i odpowiedzieć na nią, a Bóg nie chce na siłę nas przekonywać i wymuszać miłość, wiarę, posłuszeństwo, dlatego nie może działać w naszym życiu, dopóki nie uwierzymy w świadectwo, jakie złożył o Swoim Synu, a Syn o Ojcu - dopóki nie uczynimy prawdziwego Syna, a nie pogańską trójcę naszym Panem, a prawdziwego Boga, a nie pogańską trójcę naszym Bogiem Ojcem.
 
Kościół katolicki okrył Boga całunem tajemnicy i ukrył przed ludźmi Jego miłujące serce. Zrobił z Boga pogańskiego bożka, który jest egocentryczny, uwielbia sam siebie, modli się sam do siebie, ma rozdwojenie jaźni i składa fałszywe świadectwa, kłamie (mówi, że umiera na 3 doby, a jednak nie umiera), itd.
To trujące wino rozlało się na cały świat i wszystkie córy tegoż kościoła również upiły się tym babilońskim winem! 
 

DOGMAT ten zaprzecza, zaciemnia i wypacza również podstawowe znaczenie nauki o ZBAWIENIU.
Jehoszua, jako NIEŚMIERTELNY BÓG nie mógłby dowieść sprawiedliwości Bożej i umrzeć za nas, aby nas zbawić (1Tymoteusza 1:17, por. 1 Jana 4:2-3).

Dopiero, kiedy akceptujemy prawdę o Ojcu i Synu, wtedy jesteśmy w stanie iść dalej - poznać prawdę o Jego miłości i pragnieniu pojednania z nami poprzez Swojego Syna.
Rozważamy Jego dobroć i wyzbywamy się strachu.
Akceptujemy Jego miłość i odpowiadamy na nią.
Kroczymy krok po kroku do góry, a każdy z kroków owocuje błogą pewnością łaski Najwyższego.
Strach przed śmiercią zostaje zastąpiony radością Bożej akceptacji. To nie jest tania łaska. To realne uczucie potęgujące zaufanie do Tego, który dał Słowo prawdziwego Syna, aby nas zapewnić o Swej życzliwości.

Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny” (Jana 3:16).


Ta miłość, pokój i wiara, która rodzi się w naszych sercach i umysłach - wiara Syna Boga, udzielona nam podczas tego procesu wzrostu w poznaniu, przezwycięża świat, grzech, szatana.
„Bowszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat, azwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. A któżmoże zwyciężyć świat, jeżeli nie ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Bożym?... Kto ma Syna, ma życie; kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota”(1 Jana 5:4-5,12). 

„Kto tedy wyzna, że Jezus jest Synem Boga, w tym mieszka Bóg, a on w Bogu. A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, jaką Bóg ma dla nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka wmiłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim” (1 Jana 4:15-16). 

Żadna ludzka nauka, nawet tak powszechnie panująca jak trójca, nie powinna okraść ani Ciebie, ani mnie, z tej wspaniałej obietnicy zwycięstwa w prawdziwym, jedynym zrodzonym Synu Boga.

Kto wierzy w niego, nie będzie sądzony; kto zaś nie wierzy, już jest osądzony dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego” (Jana 3:18).


Bóg ostrzegł nas między innymi przed służeniem osobowemu duchowi świętemu:
Jeśliby powstał pośród ciebie prorok albo ten, kto ma sny, i zapowiedziałby ci znak albo cud, (3) i potem nastąpiłby ten znak albo cud, o którym ci powiedział, i namawiałby cię: Pójdźmy za innymi bogami, których nie znasz, i służmy im, (4) to nie usłuchasz słów tego proroka ani tego, kto ma sny, gdyż to Pan, wasz Bóg, wystawia was na próbę, aby poznać, czy miłujecie Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej” (5 Mojżesza 13:2-4). 

To, że cały świat idzie za trójjedynym bożkiem oznacza, że nie ma tam WIARY, co Pan nasz przewidział, dlatego pyta jednostki – być może właśnie Ciebie - Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” (Łukasza 18:8).
 


Paweł Krause

Zobacz także artykuł "Bóg prawdziwy, czy trójjedyny? Duch Święty":
http://jehoszua.dbv.pl/readarticle.php?article_id=70